Umowy cywilno-prawne

Umowa o dzieło/umowa zlecenie.

Dokumenty dostępne są w intranecie (intra.nencki.gov.pl), w zakładce “Informacje Działów”, “Dział finansowo-księgowy”

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Rachuby Płac (pokój: 25)


Każda osoba otrzymująca wynagrodzenie z instytutu musi jednorazowo wypełnić: 

“Oświadczenie podatkowe z klauzulą RODO”

Osoby, od których są odprowadzane składki do ZUS i które nie chcą uczestniczyć w Pracowniczych Planach Kapitałowych muszą wypełnić: 

"Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK"

Jeśli w trakcie trwania umowy ma miejsce przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest wypełnienie

"Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych" 

W przypadku umowy zlecenie należy wypełnić:

“Umowę zlecenia” lub “Umowa zlecenia stawka godzinowa”.

Jednorazowo dla każdej umowy zlecenia: “Oświadczenie ubezpieczenia”.

Daty zawarcia umowy i trwania umowy nie mogą przechodzić pomiędzy latami, np. Grudzień 2018-styczeń 2019. Przed wpisaniem dat lepiej skonsultować się z kierownikiem POM lub paniami w pokoju 25. Należy też upewnić się jakie jest źródło finansowania.


W trakcie trwania umowy, przed końcem każdego miesiąca należy dostarczyć do Rachuby Płac:

“Ewidencja czasu pracy do umowy zlecenia” lub w rzadkich przypadkach “Ewidencja czasu pracy stawka godzinowa”.

“Protokół przyjęcia dzieła/zlecenia”

Wszystkie dokumenty musi podpisać kierownik POM.

W przypadku umowy o dzieło należy wypełnić:

“Umowa o dzieło”, przypadku umowy, która wykonanie będzie trwać więcej, niż 1 miesiąc należy dodatkowo sporządzić “Harmonogram wykonania pracy”.


W trakcie trwania umowy, przed końcem każdego miesiąca należy dostarczyć do Rachuby Płac:

“Protokół przyjęcia dzieła/zlecenia”

Dodatkowo, wraz z zakończeniem umowy o dzieło należy dostarczyć fragment dzieła, które było przedmiotem umowy (np. fragment programu albo raportu z analiz)