Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia

Dokumenty związane z wypłatą wynagrodzenia za udział w badaniu (źródło: środki Instytutu)

Oświadczenie wzięcia udziału w badaniu – wypełniają wszystkie osoby badane

Pola do wypełnienia przez badacza to:

Oświadczam, że wziąłem/wzięłam udział w badaniu: (nazwa badania, szczególnie istotne w przypadku kilku oddzielnych badań w ramach jednego projektu)

W ramach projektu pt.: (nazwa projektu)

Grant: (numer grantu, z którego będzie finansowana gratyfikacja)

Cześć oświadczenia podatkowego wypełniają osoby, których dochody w danym roku przekraczają 30 000 zł kwoty wolnej od podatku.

Lista osób badanych – wypełniają wszystkie osoby badane

W polu „załącznik oświadczenia” zaznaczcie, czy osoba wypełniła oświadczenie podatkowe (kiedy dochody przekraczają 30 000 zł kwoty wolnej od podatku).

Warto pamiętać, że lista osób badanych zawiera poufne dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dlatego przed podaniem listy do podpisu kolejnej osobie badanej należy w dowolny sposób zakryć wpisane dane.

Procedura pobierania i rozliczania zaliczki.

Pobieranie zaliczki:

Zaliczkę mogą pobierać doktoranci lub osoby zatrudnione w Instytucie.

W celu pobrania zaliczki należy wypełnić druk wniosku o zaliczkę.

Pola z danymi osobowymi wypełnia osoba pobierająca zaliczkę.

Nazwa przedmiotu to np.: "Gratyfikacja dla osób badanych"

W miejscu „Sprawdzono konieczność zakupu pod względem merytorycznym” podpisuje się kierownik tematu/grantu.

Rozliczanie zaliczki:

W celu rozliczenia zaliczki należy posiadać


Po zakończeniu badań najpierw zanosimy "Oświadczenia wzięcia udziału", "oświadczenia podatkowe" oraz "listę osób badanych" do pokoju 25 do sprawdzenia poprawności danych i ilości dokumentów.

Druczek do rozliczenia zaliczki musi być podpisany przez kierownika tematu/grantu, z którego pobrana została zaliczka.

W przypadku wydania większej kwoty na badania, niż pobrana zaliczka, księgowość zwraca pieniądze. Na druczku Rozliczenie Zaliczki wpisujemy w pole “do wypłaty/do zwrotu” kwotę, którą wydaliśmy i skreślamy “do zwrotu”, pole wygląda tak:

do wypłaty/do zwrotu

W przypadku wydania mniejszej ilości pieniędzy niż cała zaliczka, w to samo pole wpisujemy, ile pieniędzy zostało i skreślamy “do wypłaty”(“do wypłaty/do zwrotu”). Zwrot następuje przelewem bankowym na to samo konto, z którego Instytut przelał nam zaliczkę.

Na odwrocie rozliczenia zaliczki w zestawieniu wydatków trzeba wpisać: "Lista osób badanych". W przypadku posiadania kilku list należy je ponumerować i wpisać oddzielnie wraz z kwotami z każdej z nich.

Na liście osób badanych należy przybić pieczątkę z pok 25, na której trzeba dopisać źródło finansowania (nr tematu/grantu), temat zaliczki np. “Gratyfikacja dla osób badanych" oraz podpis kierownika POM.